fbpx
facebook oferta kontakt

Polityka prywatności

Microsoft Word – Poltyka prywatności Gabinet Bogurscy.docx

I Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem https://gabinetbogurscy.pl/

 2. Administratorem danych osobowych jest Prywatny Gabinet Stomatologiczny Marcin Bogurski ul.Śniadeckich 27a, 75-453 Koszalin, NIP: 9581174024, REGON: 331092796

 3. Dane osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny.

 4. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

 5. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

  II Zakres i cel zbieranych danych

 6. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, tj. w celu:

  1. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej

 7. W celu:

  1. wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych przetwarzane są następujące Dane Osobowe –adres IP, pliki cookies,;

  2. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, adres IP, pliki cookies,;

   1. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

 8. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:

  1. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;

   1. Okres przetwarzania Danych Osobowych

 9. Dane Osobowe – adres IP, pliki cookies ulegają skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu.

  1. Dobrowolność podania Danych Osobowych

 10. Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych powyżej, których Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych

  1. Profilowanie Danych Osobowych

 11. Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy.

  1. Cookies

 12. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies.

 13. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

 14. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:

  1. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

  2. dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,

  3. personalizację przekazów marketingowych,

  4. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

 15. W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu.

 16. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać

  zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

 17. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 18. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

  1. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 20. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.

 21. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji umów, w szczególności Zamówienia/Rezerwacji, rozpatrzenia reklamacji. Dane Osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów.

  1. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

 22. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.

 23. Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 24. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:

  1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.

  2. stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

   iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

  3. stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Usługodawcę.

 25. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe, wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której Dane Osobowe dotyczą zwróci się

  bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej Danych Osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 5 dni robocze, przekazuje taką prośbę Usługodawcy.

 26. Przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.

 27. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.

  1. Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

 28. Każdy Klient ma prawo:

  1. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.

  2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.

   W celu realizacji uprawnień można wysłać e-mail na adres: rejestracja@bogurscy.pl

 29. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 30. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

  1. Zabezpieczenie Danych Osobowych

 31. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu i w tym celu:

  1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;

  2. stosuje środki zapewniające.

   Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: rejestracja@bogurscy.pl

   1. Postanowienia końcowe

 32. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.